Οι ερευνητές της εταιρείας Scientia Maris αναπτύσσουν καινοτόμα αριθμητικά μοντέλα και εργαλεία σχεδιασμού τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθό σχεδιασμό των τεχνικών έργων με βασικό στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παράκτιων κοινοτήτων

MARIS BTG

Bathymetry Grid
Αριθμητικό εργαλείο κατασκευής δεδομένων βαθυμετρίας και τοπογραφίας, σε μορφή ορθογωνικού καννάβου, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε περιοχή μελέτης λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία πάσης φύσεως λιμενικών και παράκτιων έργων.

MARIS BSQ

Boussinesq Waves
Αριθμητικό μοντέλο πλήρους διασποράς και υψηλής μη γραμμικότητας κατάλληλο για την προσομοίωση της κυματικής διάδοσης απλών και σύνθετων, θραυόμενων ή μη, κυματισμών σε οποιαδήποτε βάθος πυθμένα. Το μοντέλο βασίζεται στις εξισώσεις τύπου Boussinesq προσομοιώνοντας το σύνολο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στον παράκτιο χώρο, δηλαδή τη ρήχωση, τη διάθλαση, την περίθλαση και την απώλεια ενέργειας λόγω θραύσης και τριβής στον πυθμένα.

MARIS HYD

Hydrodynamic model
Αριθμητικό μοντέλο προσομοίωσης της υδροδυναμικής κυκλοφορίας υπολογίζοντας την διακύμανση της στάθμης της θάλασσας και τις ροές πού προκύπτουν από μια πλειάδα μηχανισμών γένεσης σε λίμνες, εκβολές ποταμών και παράκτιες περιοχές. Εφαρμόζεται προκειμένου να προσομοιωθεί η χωρο-χρονική ανάπτυξη των κυματογενών και ανεμογενών ρευμάτων. Τα βασικά του αποτελέσματα περιλαμβάνουν το διανυσματικό πεδίο ταχυτήτων ροής και ρευμάτων.

MARIS SDT

Αριθμητικό μοντέλο προσομοίωσης των τάσεων στερεομεταφοράς και ρυθμού μεταβολής πυθμένα σε παράκτιες περιοχές λαμβάνοντας υπόψη τα ρεύματα και την κυματική δράση. Χρησιμοποιείται για να εκτιμηθούν οι τάσεις διάβρωσης και απόθεσης των ιζημάτων σε κάθε σημείο της περιοχής ενδιαφέροντος.

MARIS SLM

Shoreline Evolution
Το MARIS SLM είναι ένα αριθμητικό μοντέλο εξέλιξης ακτογραμμής που συμπεριλαμβάνει την επίδραση των τεχνικών έργων αλλά και την εγκάρσια είσοδο/έξοδο στερεοπαροχής (από ποτάμια και χείμαρρους, τεχνητή αναπλήρωση), με δυνατότητα εκτίμησης της μακροχρόνιας (μερικών ετών) αλλά και βραχυχρόνιας (μερικών ωρών) εξέλιξης της ακτογραμμής.